Oferta

Nasze działania

Sprawdzamy kontrahenta - Dokładnie sprawdzamy Państwa kontrahenta pod kątem jego zdolności do obsługi zadłużenia, przekazujemy kompletny zestaw informacji w formie raportu z wywiadu gospodarczego, wskazując poziom ryzyka kontraktowego.

Szkolimy pracowników i zmniejszamy ryzyko kontraktowe - Przygotowujemy procedury zabezpieczania transakcji handlowych, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa bez ograniczania potencjalnego rynku oraz nadzorujemy ich wprowadzanie.

Odzyskujemy pieniądze - W przypadku niewywiązania się kontrahenta z przyjętych wobec Państwa zobowiązań, prowadzimy negocjacje mające na celu odzyskanie zainwestowanych pieniędzy, a w razie potrzeby, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego i nadzorujemy skuteczną egzekucję sądową.

Prowadzimy obrót wierzytelnościami - Nasze pośrednictwo obejmuje:
 • Sprzedaż wierzytelności Klienta - w celu odzyskania przynajmniej części kwoty należności.
 • Kupno wierzytelności na zlecenie Klienta by zmniejszyć koszty obsługi zadłużenia lub przeprowadzić nieformalne postępowanie oddłużeniowe (restrukturyzacja zadłużenia).
 • Wystawianie ofert sprzedaży na internetowej Pomorskiej Giełdzie Wierzytelności

Dlaczego skorzystać z naszych usług


Outsourcing. Zwykle w firmie mającej problemy z terminowym uzyskiwaniem płatności, działania podejmowane wobec nierzetelnych kontrahentów wymagają pracy co najmniej 1 osoby w pełnym wymiarze godzin. Jednocześnie skuteczność pracownika nie mającego odpowiedniej wiedzy i doświadczenia powoduje konieczność przekazywania spraw na drogę kosztownego postępowania sądowego. Tańszym i efektywniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z firmy zewnętrznej która monitoruje poczynania dłużnika od momentu opóźnienia płatności do jej uregulowania.

Plusy z korzystania z oferty PBF

+ poprawienie płynności finansowej państwa firmy
+ koszt nie przewyższający zatrudnienia 1 pracownika
+ nadzór prawnika nad podpisywanymi przez państwa umowami
+ raport o zagrożeniach płynących z dalszej współpracy z dłużnikiem.
+ stały kontakt specjalisty z państwa kontrahentami.

Wywiad gospodarczy

Sporządzony przez nas raport zawiera informacje o:
 • formie organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, numerze rejestrowym, przedmiocie działalności, kapitale zakładowym, itp. (wyciąg polskich rejestrów sądowych - KRS, RHB)
 • posiadanych nieruchomościach i ewentualnie o ich obciążeniach
 • personaliach zarządu, udziałowców, ich sytuacji rodzinnej (ich nieruchomościach), prowadzonych przez nich, indywidualnie lub w formie spółek cywilnych, innych firmach.
 • opiniach kontrahentów, współpracowników, pracownikach instytucji mających związek z firmą
 • w miarę możliwości załączamy najnowsze z dostępnych dane bilansowe firmy: informacje o jej zysku, płynności finansowej itp.
 • staramy się informować o toczących się postępowaniach komorniczych wg właściwości rewirów (Komornik Sądowy, Komornik Skarbowy), toczących się postępowaniach na policji lub w prokuraturze.
 • W uzupełnieniu powyższych czynności przeprowadzany jest wywiad terenowy i środowiskowy w miejscu siedziby Kontrahenta, ewentualnie w miejscu jego zamieszkania na podstawie którego ustala się np:
  1. czy Kontrahent rzeczywiście prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, jakie ma kontakty gospodarcze, jakie są jego szacunkowe dochody,
  2. czy Kontrahent przebywa w miejscu zamieszkania,
  3. w przypadku, gdy Kontrahent zmienił miejsce zamieszkania - informacje o nowym miejscu zamieszkania,

Pieczęć prewencyjna PBF

(usługa bezpłatna, dostępna jedynie w ramach umowy stałej)

Wykorzystując renomę jaką cieszymy się na rynku, udostępniamy naszą pieczęć firmową jako środek zabezpieczający i ostrzegający kontrahenta przed negatywnymi skutkami jego nieuczciwości.
 • Pieczęć służy do stemplowania przez Państwa faktur i innych dokumentów przekazywanych kontrahentom.
 • Wedle naszych badań zastosowanie pieczęci dyscyplinuje 5 - 15 % kontrahentów do terminowego regulowania należności
Wygląda ona następująco:


Szkolenia pracowników

Proponujemy również cykl szkoleń z zakresu samodzielnych działań jakie Wasza firma może podjąć w stosunku do nieuczciwego kontrahenta. Zakres szkolenia obejmuje między innymi :
 • Rozmowa z dłużnikiem
 • Zasady posługiwania się wekslem w polskim prawie handlowym
 • Skuteczne formy zabezpieczenia transakcji na rynku polskim.
 • Wybrane zagadnienia działania polskiego systemu sądowego

Windykacja

W przypadku problemów z otrzymaniem zapłaty od kontrahenta prowadzimy postępowanie pojednawcze i sądowe.


Etap polubowny

 • Kierujemy do dłużników w imieniu Zleceniodawcy wezwania do zapłaty oraz wysyłamy upomnienia z ewentualnym zagrożeniem skierowania sprawy na drogę sądową, jeżeli zwykłe wezwania okażą się bezskuteczne,
 • Negocjujemy z dłużnikiem Zleceniodawcy ugodowy sposób załatwienia sprawy, oraz zawieramy ugodę z dłużnikiem,
 • Udzielamy dłużnikom odroczenia terminu płatności długu, rozkładamy należność na raty albo częściowo zwalniamy z odsetek
 • Monitorujemy i rozliczamy wpłaty dłużników
 • Kontrolujemy podejmowane przez dłużnika działania
 • Podejmujemy inne prawem dozwolone działania zmuszające klienta do zapłaty należności.
Konsultacja z klientem
 • Regularnie przesyłamy kompletne raporty o podejmowanych działaniach
 • Klient potwierdza skierowanie sprawy do kolejnego etapu
Przedstawienie prawnych problemów
 • analizujemy zasadność zarzutów podnoszonych przez dłużników, odmawiających dobrowolnego zaspokojenia wierzytelności w całości lub w części, informujemy Klienta o wynikach takiej analizy oraz o prawnych środkach które powinien podjąć w stosunku do dłużników podnoszących zarzuty.

Etap sądowy

 • Pracują dla nas renomowani adwokaci i radcowie prawni
 • Koszta postępowania są znacznie niższe niż w przypadku indywidualnego zwrócenia się do kancelarii
 • Stała współpraca z komornikami zapewnia wysoką skuteczność i szybkość działania

INTERNETOWA GIEŁDA WIERZYTELNOśCI

PBF Sp. z o.o. prowadzi giełdę wierzytelności, na której każdy przedsiębiorca może wystawić ofertę sprzedaży lub kupna wierzytelności.

Poszukiwanie kontrahenta - na odrębne zlecenie Klienta poszukujemy nabywcy na jego wierzytelność bądź pośredniczymy w zakupie wskazanej wierzytelności.

Cennik

umowy jednorazowe - PBF zostawia państwu wybór rodzaju opłat. Możecie Państwo dzielić z nami ryzyko uiszczając opłatę manipulacyjną w wys. 150PLN + VAT od dłużnika, lub my poniesiemy całe ryzyko w zamian za wyższą stawkę prowizji.

Wysokość prowizji z tytułu działań windykacyjnych uzależniona jest od okresu przeterminowania sprawy, oraz wysokości dochodzonej kwoty (wykres 1).

Umowy Stałej Obsługi Wierzytelności

W ramach stałej współpracy klient uiszcza stały ryczałt miesięczny w zamian otrzymuje obniżenie stawki prowizyjnej nawet do 50% (wykres 2), stawkę niezależną od wartości sprawy oraz szereg usług dodatkowych.

Pozostałe usługi - ceny ustalane w konkretnych przypadkach

Wykres 1

S - Sprawy w których wniesiono pozew sądowy P - sprawy przedawnione


Wykres 2